English
日本大学 
法学部 
経営法学科 

助教 
齋藤 崇 
サイトウ タカシ 
SAITO Takashi